فرشید نبی پور
ایمیل: info@zigooart.com
اینستاگرام: mostafa
نام گروه :zigooart
عضو 1 : علی
تست1
ایمیل: f@f.com
اینستاگرام: 123
عضو 2 : 2
2
عضو 3 : 2
3
عضو 4 : 4
4

فرم ارسالی جدید خان سفید

زمان بازدید / ارتباط تلفنی
تاریخ
  1400-02-18
ساعت
  12:30 am
نوع ارتباط
نوع ارتباط
  تماس تلفنی
آدرس ساختمان / پروژه
منطقه
  بی
محله
  بیس
خیابان
  بیس
کوچه فرعی 1
  بیس
کوچه فرعی 2
  بی
سایر
  س
پلاک
  بس
مشخصات ساختمان
نوع
  بیس
تعداد طبقات
  بیس
تعداد واحد کل
  Mostafa
شرکا / کارفرما
  بسی
توضیحات اضافی
  بس
عکس ها
عکس از تابلو شهرداری