برای ارسال فایل مسابقه ابتدا باید وارد سایت شوید.

دقت فرمایید جهت ارسال کامل و جلوگیری از بروز مشکل باید تا بارگذاری کامل شیت ها منتظر بمانید