اطلاعیه برگزیدگان نهایی
زیگوآرت-رویداد-شماره۲-مسابقه-طراحی-فضای-بام---اطلاعیه-پایان-بارگذاری
زیگوآرت-رویداد-شماره۲-مسابقه-طراحی-فضای-بام---اطلاعیه-فرمت-ارسال
زیگوآرت-رویداد-شماره۲-مسابقه-طراحی-فضای-بام---مشخصات-شیت-های-ارسالی
زیگوآرت رویداد شماره۲ مسابقه طراحی فضای بام - اطلاعیه اعلام زمان بارگذاری (1)
زیگوآرت رویداد شماره۲ مسابقه طراحی فضای بام - اطلاعیه تاریخ ثبت نام 2
زیگوآرت-رویداد-شماره۲-مسابقه-طراحی-فضای-بام---تاریخ-های-مهم-مسابقه--19-7-1400
زیگوآرت رویداد شماره۲ مسابقه طراحی فضای بام - معیارهای داوری و مدارک ارسالی
زیگوآرت رویداد شماره۲ مسابقه طراحی فضای بام - جوایز مسابقه
زیگوآرت رویداد شماره۲ مسابقه طراحی فضای بام - مهندس شورش عابد
زیگوآرت رویداد شماره۲ مسابقه طراحی فضای بام - مهندس مرجان فرضیان
زیگوآرت رویداد شماره۲ مسابقه طراحی فضای بام - دکتر نیما مکاری