موارد تخلف
 محدودیتها طبق فراخوان و پلان مسابقه شامل: اعمال تغییرات در محدوده طراحی و هرگونه تغییر در ابعاد و فرم پلان، تجاوز ازحریم بام، استفاده از فضای روی خرپشته درطراحی، جابجایی وتغییر ورودی بام از خرپشته، درج نام و نشان و … بر روی آثار ارسالی، عدم رعایت اصالت در طراحی (کپی برداری و… موثر و غیرقابل چشم پوشی)، شیت های غیرافقی