سید محمد بیداردل
ایمیل: mohammad14.bd@gmail.com
نام گروه :میم اند نون
عضو 1 : محیا
قربانی
ایمیل: mahyabani@gmail.com
عضو 2 : نیکتا
نیری
ایمیل: atkin.nayeri@gmail.com