محمد شالی کار
ایمیل: mohammadshalikar72@gmail.com
اینستاگرام: mohammad_shalikar
عضو 1 : حدیثه
پورابراهیم
ایمیل: hadisehporebrahim@gmail.com
اینستاگرام: hadis_p1997