کد شرکت کننده

2423715

نام کاربر : امیر شفیعی

امتیازدهی اولیه

امتیازدهی داوران

امتیازدهی عمومی