صبا زمانی
ایمیل: saba.zamani69@gmail.com
اینستاگرام: sz.studiio
عضو 1 : امیرحسین
رضایی سودانی
ایمیل: amirhoseinrezaeiii71@gmail.com
اینستاگرام: amirhosein_rezaeiiiii