مهدی خاک زند
ایمیل: mkhakzand@iust.ac.ir
عضو 1 : کیاندخت
آقاخانی
ایمیل: kian.aghakhani@gmail.com
عضو 2 : فریما
فریدنی
ایمیل: faridani.farima@gmail.com
عضو 3 : فاطمه
مقدس
ایمیل: moghaddasfatemeh@gmail.com