* لازم است ضمن دانلود فایل بام مربوطه، متن فراخوان مسابقه را به صورت کامل مطالعه و متناسب با طرح مساله و اطلاعات ارائه شده اقدام به طراحی نمایید.*