کد شرکت کننده

2351777

نام کاربر : پریسا میرشکار

امتیازدهی اولیه

امتیازدهی داوران

امتیازدهی عمومی