امیرحسین جانزاده
ایمیل: amirhosein.janzadeh@gmail.com
اینستاگرام: designbuilder.janzadeh@gmail.com
عضو 1 : منا
وزیری
ایمیل: mona_vaziri98@arch.iust.ac.ir
عضو 2 : آزاده
خواجوی
ایمیل: azade.khajavi.90@gmail.com
عضو 3 : امیربهادر
برادران
ایمیل: amirbahador_baradaran@yahoo.com
عضو 4 : فائزه
خواجوی
ایمیل: faeze.khajavi@ut.ac.ir
AllEscort