کد شرکت کننده

2958804

نام کاربر : فراز علیمرادی

امتیازدهی اولیه

امتیازدهی داوران

امتیازدهی عمومی