کد شرکت کننده

2215716

نام کاربر : مجید نادری

امتیازدهی اولیه

امتیازدهی داوران

امتیازدهی عمومی