امیر شفیعی
ایمیل: amirshafiei65@gmail.com
اینستاگرام: amir_____shafiei
عضو 1 : علی
یزدانی
ایمیل: mr.yazdani.ali@gmail.com
اینستاگرام: ali.yazdani1