شهربانو پارساکیان
ایمیل: shahrbanoo.parsa@gmail.com
اینستاگرام: @ubmOffice
نام گروه :استودیو شهر پل یادمان
عضو 1 : دانیال
شاملو
ایمیل: da.shamlou@gmail.com
اینستاگرام: @ubmoffice
عضو 2 : شهربانو
پارساکیان
ایمیل: shahrbanoo.parsa@gmail.com
اینستاگرام: @ubmoffice
عضو 3 : ستاره
طهرانی
عضو 4 : گلناز
سلیمانی