کد شرکت کننده

2567625

نام کاربر : حامد کمال زاده

امتیازدهی اولیه

امتیازدهی داوران

امتیازدهی عمومی