اسم حرفه ای: ملیحه(شناسنامه:زهرا) آقاجانی
ایمیل: malihe.aghajan@gmail.com
اینستاگرام: malihe.aghajany
نام گروه :استدیو بومان
عضو 1 : علی
اسماعیلزاده
ایمیل: ali.esm1365@gmail.com