کد شرکت کننده

2771330

نام کاربر : جعفر دهقانی

امتیازدهی اولیه

امتیازدهی داوران

امتیازدهی عمومی