جعفر دهقانی
ایمیل: companydehghani2020@gmail.com
اینستاگرام: blue_____studio
نام گروه :استدیو معماری آبی
عضو 1 : زهرا
بردستانی
ایمیل: z.bardestani76@gmail.com
اینستاگرام: Mina_bardestani76