نیایش رشیدی
ایمیل: s.niayeshrashidi@gmail.com
اینستاگرام: niayeshrashidi
عضو 1 : هادی
کوهی حبیبی
ایمیل: hadikoohihabibi@gmail.com
اینستاگرام: hadikoohii