آرزو ایزدیاری
ایمیل: arezoo_izadyari@yahoo.com
اینستاگرام: arezoo_izadyari
نام گروه :ایونت (event)
عضو 1 : نوژن
مهدوی
ایمیل: nozhan.mahdavi199675@gmail.com
عضو 2 : کامران
محمد علیزاده سامانی
ایمیل: Kamranalizade72@yahoo.com