کد شرکت کننده

2897635

نام کاربر : اشکان شهدادی

امتیازدهی اولیه

امتیازدهی داوران

امتیازدهی عمومی